ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ལེའུ་༥ པ་ ཁག་འབག་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོདཔ།- ༡༠/༡༠/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ལེའུ་༥ པའི་ཁག་འབག་གི་དགོངས་དོན་འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་ཚུ་གི་ བརྡ་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།