ཡང་བསྐྱར་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༣/༠༦/༢༠༡༩།

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གཤམ་འཁོད་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན་པས། ཁ་གསལ།