རྒྱ་གཞུང་བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག- ༢༡/༠༥/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ རྒྱ་གཞུང་བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།