ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།༼ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར།༽- ༢༠/༠༦/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་ཐོག་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།