ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། མདོ་ཆེན། མི་མང་གསོ་བའི་ཤས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།- ༢༡/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།