དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།ཕྱི་སེལ་ཐོ།

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཕྱི་སེལ།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༡༠ ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཕྱི་སེལ།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༡༠ ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།    ཁ་གསལ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཡིག་ཚང་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༧ ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།