Contact Us
  • Jigme Norbu Tamshing # 77193224/17333615
  • Dorji Wangchuk # 77193223
  • Pema Tshewang # 339237

RCSC Exam Office is above Drukair Customer Service Building, Thori Lam, Lower Motithang