ཀོ་ལོམ་བཱོ་འཆར་གཞི་ཡིག་ཚང་དང་ཀེ་དྲི་ཨའི་སློབ་གྲྭའི་ཟླ་ངོ་༡༢ ཀྱི་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད།- ༤/༠༩/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཀོ་ལོམ་བཱོ་འཆར་གཞིའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ཀོ་ལོམ་བཱོ་འཆར་གཞི་ཡིག་ཚང་དང་ཀེ་དྲི་ཨའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།