གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་གནས།- ༡༡/༠༥/༢༠༢༡།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་མི་མི་ངོ་ཚུ་ ཞི་གཡོག་ནང་གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་གནས་ཀྱི་དོན་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་འབད་ནི་ཨིན། ཁ་གསལ།