གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་དང་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སི་རིན་དྷོན་འཕྲུལ་རིག་གྱི་སློབ་གཉེར་མ་དངུལ་ཡོདཔ།- ༣༠/༠༣/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སི་རིན་དྷོན་འཕྲུལ་རིག་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།