གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་(གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་ཆེ་མཐོའི་ཤེས་ཡོན་)སི་རིན་དྷོན་འཕྲུལ་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ།- ༡/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སི་རིན་དྷོན་འཕྲུལ་རིག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཡོད་ལུགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།