གཟེངས་ཐོན་དང་མགྱོགས་གྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་།- ༡/༠༧/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༦/༢༠༡༦ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༦༦ དང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༦/༢༠༡༦ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༦༧ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་མི་གྲངས་༢༦ ལུ་ གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་ ཞི་གཡོགཔ་མི་གྲངས་༡༠ ལུ་ མགྱོགས་གྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།   ཁ་གསལ།