གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ
ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི།

ལས་སྡེ། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་།  ཁ་གསལ།