གོ་གནས་ཡར་སེང་།- ༡/༠༡/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༢༢/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤༨ པའི་ གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་གྲངས་༡༢ ལུ་ གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་ མི་གྲངས་༡༨ ལུ་ མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་།  ཁ་གསལ།

མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་།  ཁ་གསལ།