གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༨/༠༦/༢༠༡༨།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ རྒྱ་གཞུང་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་གི་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།