ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚེས་གྲངས།- ༣/༡༠/༢༠༡༦།

འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ངག་ཐོག་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ ལས་ ༢༩ ཚུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ bcse.rcsc.gov.bt ནང་ལུ་གཟིགས་གནང་།