ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ།- ༡/༠༧/༢༠༡༦།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་འགོ་བཙུགས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཨེ་ཀརྨ་རིན་འཛིན་འདི་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འདི་ སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གོང་གསལ་འགོ་དཔོན་གཉིསཔོ་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༦/༢༠༡༦ ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན།