ཇ་པཱན་གཞུང་གི་ མེགསི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས།- ༢༠/༠༧/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཇ་པཱན་གཞུང་གི་ མེགསི་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་ཡོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།