ཇ་པཱན་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་མཐའ་བཅད་གྲུབ་འབྲས།- ༨/༠༣/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཇ་པཱན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༧-༡༨/༠༢/༢༠༢༡ ལུ་གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཆ་ཚང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།