ཇ་པཱན་གྱི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཐོག་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས།- ༢༢/༠༣/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཇ་པཱན་གྱི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཐོག་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་སྟོང་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།