ཇ་པཱན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་འོག་གི་ཁས་བླངས་པ་གོངམ་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོའི་ལས་རིམ།- ༢༧/༠༦/༢༠༡༦།

འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཧིད་ཀོ་ཧ་ར་དང་ཡོ་ཤི་ཧི་རོ་ ཧོ་རིའུ་ཅི་དང་ཇེན་ཀ་ཏོ་ཕོར་བཞི་གིས་ འབྲུག་མི་དང་འབྲུག་གཞུང་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོས་སྦེ་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་ ངལ་རངས་དང་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་ཨིན།    ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།