ཇི་ཨར་ཨའི་པི་ཨེས་ནང་ལུ་ དགེ་བཤེས་ཀྱི་ལས་རིམ།- ༢༢/༠༩/༢༠༡༦།

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་བྱུས་ཤེས་ཚད་སྤེལ་ཁང་གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་དགེ་བཤེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ལོ་ངོ་༥འི་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།  ཁ་གསལ།