ཊའི་ཀ་ (TICA) སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཨའི་ཨི་ཨེལ་ཊི་ཨེས་(IELTS) དགོཔ།- ༡/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ཊའི་ཀ་(TICA) གི་ཡུན་རིང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྲན་མགྱོགས་ར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ཨིན། ཁ་གསལ།