དགེ་བཤེས་/མཁས་དབང་སྦྱངས་ནིའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༡༩/༡༡/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྲོགས་ཐོག་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཤེས་ཚད་ནང་ དགེ་བཤེས་/མཁས་དབང་སྦྱངས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྟོང་༢ ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།