དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས།- ༡/༠༢/༢༠༡༦།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྫོང་རབ་གོངམ་ ངོམ་པདྨ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ་དེ་ཉིད་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ གནས་རིམ་ བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ་ ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༡/༢༠༡༦ ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།  ཁ་གསལ།