ནགས་ཚལ་ལས་གཡོག་༢༠༡༦།- ༡༢/༠༥/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལུ་ གཡོག་ཐོག་དང་གཡོག་ནང་མ་འཛུལ་མི་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་གར་ནགས་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགསས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།