ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེན་གྲོགས་རམ་ ༢༠༢༡- ༡༩/༠༢/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཀྱིས་ སློབ་དུས་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལོའི་ ཞི་གཡོགཔ་གི་དོན་ལུ་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ནང་ ས་སྟོང་ ༡ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།