ནེ་ཧི་རོ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་༢༠༡༦།- ༣༡/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོའི་ ནེ་ཧི་རོ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ མི་གྲངས་༥ གི་དོན་ལུ་ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།