ཕྱི་རྒྱལ་ཨཱོས་ཊེ་ལི་ཡ་ལུ་ གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༤/༠༢/༢༠༡༦།

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སྤྲོད་ལས་འཆར་འོག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་གསལ།