ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།- ༡/༠༨/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།