ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།- ༡/༠༨/༢༠༡༧།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་ མི་དམང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།