བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་སོར།- ༢༢/༠༩/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༧༩ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༩/༢༠༡༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ གཤམ་གསལ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་ ལས་གཡོག་གནས་སོར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།  ཁ་གསལ།