བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། ༡/༡/༢༠༡༦ ལས།- ༡༣/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༦ ལས་ བཀོད་ཁྱབ་གསུམ་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།   ཁ་གསལ།