བཀོད་ཁྱབ་གནས་སོར།- ༢༡/༠༡/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༡/༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༥༡ པའི་ གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༡/༢༠༡༦ ལས་ ལས་གཡོག་གནས་སོར་འབད་བཏངམ་ཨིན།  ཁ་གསལ།