བཀོད་ཁྱབ་གནས་སོར།- ༡༢/༠༥/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༥/༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༦༡ པའི་ གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་གནས་སོར་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་དེ་ནི་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ མདོ་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་མདོ་ཆེན་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༥/༢༠༡༦ ལས་ ལས་གཡོག་གནས་སོར་སྦེ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།