བཀོད་ཁྱབ་གནས་སོར།- ༡/༠༦/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༥/༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་༦༣ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྫོང་བདག་ཚུ་གནས་སོར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།    ཁ་གསལ།