བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ༡. འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ། .༢ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།