བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡༣/༠༡/༢༠༡༧།

བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།                  མདོ་ཆེན།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།        བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ

ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ།      གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད།

ལས་སྡེ། མདོ་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཚང་། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག  ཁ་གསལ།