བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་།- ༢༣/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྀ་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།