བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡༣/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།                སྨན་རིགས་ཚད་འཛིན་པ།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།        བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ

ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ།      གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད།

ལས་སྡེ།                  སྨན་རིགས་རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན།  ཁ་གསལ།