བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་ཞུ།- ༡/༠༩/༢༠༡༥།

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་བདག་ ངོམ་ཚེ་རིང་སྐལ་བཟང་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༢༣ ཅན་མ་དེ་ཉིད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འབད་ འདེམས་བསྐོས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བཏངམ་ཨིན།  ཁ་གསལ།