བང་ལ་དེཤ་ནོརཏ་སའུཏ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ཡང་བསྐྱར་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས།- ༢༧/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནོརཏ་སའུཏ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་ ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།