བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་སྟོང་ཡོདཔ།- ༩/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།