བརྡ་སྐུལ།- ༡༤/༠༨/༢༠༡༥།

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ལེའུ་༣ པ་ ཞི་གཡོག་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་དགོངས་དོན་༣.༢.༡༡ པའི་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་འཛེམ་དགོཔ་འབད་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  ཁ་གསལ།