བརྡ་སྐུལ།- ༡/༠༨/༢༠༡༧།

ད་ལན་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༡༠༤ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་ནང་ཡོད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོའི་ རང་སོའི་ལཱ་གི་ལས་འཆར་བཟོ་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༡༧ གྱི་ནང་འཁོད་ ཞི་ལྷན་མཆོག་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་སྤྲོད་ཚར་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་གི་བརྡ་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།