བརྡ་སྐུལ།- ༢༩/༡༠/༢༠༡༥།

ད་ལན། ཤིང་མོ་ལུག་ལོ་ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༤ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༡༥ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་༤༣ པའི་ གཤམ་གསལ་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་གཡོག་བསྐོས་འབད་ནི་འདི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་འབད་དགོ།  ཁ་གསལ།