མ་ཚུ་མས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞི་སྦྱོང་ཞིབ་འཚོལ་མཐུན་ཚོགས་ལས་རིམ(༢༠༡༧)- ༡༡/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཇ་པཱན་ མ་ཚུ་མས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞི་སྦྱོང་ཞིབ་འཚོལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་༣ དང་༦ གི་བར་ འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ མཐོ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱིན་ནི་ཨིན།   ཁ་གསལ།