མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་།- ༢༦/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༨༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མཁས་མཆོག་༧ ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡི།