མཁས་མཆོག་ལག་ལེན་གྱི་བརྡ་སྐུལ།- ༧/༠༧/༢༠༡༦།

མཁས་མཆོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལམ་ལུགས་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ མཁས་མཆོག་ལག་ལེན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  ཁ་གསལ།