མཉམ་སྡེབ་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་རོགས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་ཁ་གྲུབ་མི་མི་ངོམ་ཚུ།- ༢༤/༠༤/༢༠༡༨།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མཉམ་སྡེབ་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་རོགས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་ཁ་གྲུབ་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།ཁ་གསལ།